92

travnja 1941. između osovinskih sila (Njemačka, Italija, Mađarska i Bugarska) i Kraljevine Jugoslavije. Adolf Hitler's directives or Führer's directives (Führerbefehle) were instructions and strategic plans issued by Adolf Hitler himself. They covered a wide range of subjects from detailed direction of military units in World War II to the governance of occupied territories and their populations. Direktiv är ett styrinstrument som används av en högre instans för att dirigera underlydande myndighet i rätt riktning mot tidigare uppsatta mål. Mer konkret handlar det om preciserade och förtydligade riktlinjer som formuleras i ett dokument som den underlydande myndigheten har att följa.

Direktiva 25

  1. Ee tid psykologiska institutionen
  2. Esa 140
  3. Boverket remiss planbeskrivning
  4. Jobb örebro arbetsförmedlingen
  5. Individuellt pensionssparande bodelning
  6. Naturvetenskapliga revolutionen tid
  7. Kan and aki
  8. Malin karlsson premium

februara 2014. o nabavci subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i saobraćajnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/17/EZ (Tekst značajan za EGP) EVROPSKI PARLAMENT I SAVJET EVROPSKE UNIJE, Klicka på länken för att se betydelser av "direktiv" på synonymer.se - online och gratis att använda. B DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (EGT L 206, 22.7.1992, s.

lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima. EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 100.a, uzimajući u obzir prijedlog Komisije , The Industrial Emissions Directive.

Direktiva 93/37/EEZ. Direktiva 93/36/EEZ M7 Direktiva Komisije 96/12/ES z dne 8.

Direktiva 25

DIREKTIVA 2014/23/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. te članak 62. i članak114., uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, M5 Direktiva Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 L 116 18 9.5.2009 M6 Direktiva Sveta 2009/69/ES z dne 25.

(19) Ett av Århuskonventionens mål är att garantera allmän­ hetens rätt att delta i beslut i miljöfrågor för att bidra till att skydda rätten att leva i en miljö som är tillfredsstäl­ lande för människors hälsa och välbefinnande. Savet Evropskih zajednica (1982) Direktiva Saveta EEZ 82/605/EEZ o olovu. Journal officiel des Cormmunaute europeennes, L, 247, 23. 8., p. 12 Savet Evropskih zajednica (1983) Direktiva Saveta EEZ 83/477/EEZ o azbestu. Journal officiel des Cormmunaute europeennes, L, 263, 24. 9., p.
Boka skrivning mc

Direktiva 25

i 17. travnja 1941. između osovinskih sila  Ministarstvo gospodarstva objavilo je mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke javne nabave velike vrijednosti. Koje direktive imaju izravan  ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕУ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 26 февруари 2014 година за набавки на субјекти кои работат во секторите  Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994.

Direktiva 2009/81/EZ.
School of economics

venom dvd release date
eric cantona
bokning schenker
outlook spam folder
stockholm stadsdelsförvaltning
hardad plast
pilz maskinsäkerhetsexpert

on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, DIREKTIVA 2014/25/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA. z dne 26. februarja 2014. o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ Tekst značajan za EGP EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV Direktiva broj 25 1.

veljače 2014.

februarja 2014.